Home » Academic Conferences » ∆ιάλεξη “Η Προσφυγική Κρίσης”του Hannibal Travis

∆ιάλεξη “Η Προσφυγική Κρίσης”του Hannibal Travis

Την Κυριακή 21 Μαΐου 2017, το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας για τη Μικρά Ασία και τον Πόντο (ΕΚΕΜΑΠ) µε το Εθνικό Ελληνικό Μουσείο (ΕΕΜ)καλωσόρισαν τον καθηγητή Hannibal Travis
σε µία συζήτηση σχετικά µε τη Γενοκτονία στη Μέση Ανατολή ανά τους αιώνες, αρχίζοντας µε την καταστροφή των Χριστιανικών κοινοτήτων και την απώλεια της ελευθερίας τους από τα Τουρκο-µογγολικά φύλα ήδη από την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Η οµιλία έγινε υπό την αιγίδα του ΕΚΕΜΑΠ και φιλοξενήθηκε από το ΕΕΜ στο Γκρικτάουν του Σικάγο. Η οµιλία έκλεισε µε ερωτήσεις και απαντήσεις που τον συντονισµό τους είχε η ∆ρ. Laura Calamos, Πρόεδρος του Ελληνικού

Εθνικού Μουσείου.

Η οµιλία του καθηγητή Hannibal Travis άρχισε µε µία εξέταση ειδικά περιπτώσεων γενοκτονιών Χριστιανών στη Μέση Ανατολή (Αρµενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων). Έδειξε ότι υπήρχε µία συνεχής διαδικασία αφανισµού αυτών των κοινοτήτων για ένα παρατεταµένο χρονικό διάστηµα πηγαίνοντας πίσω στα χρόνια της τελευταίας Βυζαντινής περιόδου. Οι µέθοδοι καταστροφής περιελάµβαναν ιδεολογικές και θρησκευτικές πολεµικές επιχειρήσεις, για παράδειγµα καταστροφές κτιρίων και εκκλησιών, βίαιοι εξισλαµισµοί σε µαζική κλίµακα, υποβιβάζοντας τους Χριστιανούς σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, µε τεχνητούς δηµογραφικούς τρόπους και µετακινήσεις των τοπικών Χριστιανών, µε σφαγές, θανατώσεις µέσω εκτοπισµών, αιχµαλωσία όπως στην περίπτωση των Γενιτσάρων οι οποίοι ήταν στρατός σκλάβων που δηµιουργήθηκε από τους βίαια στρατολογηµένους Χριστιανούς νέους που δια της βίας εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Αυτή η παρατεταµένη σε χρόνο διαδικασία αφανισµού, υποστήριξε ο Καθηγητής Τράβις, πρέπει να γίνει αντιληπτή ως το πρώτο στάδιο της Γενοκτονίας και εντατικοποιήθηκε την τελευταία περίοδο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (18 ο -19 ο Αιώνα), οδηγώντας στο τελευταίο στάδιο της Γενοκτονίας το οποίο έλαβε χώρα στις αρχές του 20 ου Αιώνα.

Ο Καθηγητής Τράβις συζήτησε για την εξόντωση των Ελλήνων, των Αρµενίων και των

Ασσυρίων από τους Οθωµανούς Τούρκους µε βάση τον ορισµό της Γενοκτονίας από τον

Ραφάλ Λέµκιν, σύµφωνα µε το πρότυπο της Γενοκτονίας των Ευρωπαίων Εβραίων από

το καθεστώς των Ναζί κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώµατος. Ο Καθηγητής Τράβις

παρείχε στοιχεία τα οποία έδειξαν το πώς οι Οθωµανικές αρχές βοηθήθηκαν στην

εξόντωση των Χριστιανών από τον Γερµανό Στρατηγό Λίµαν Φον Σάντερς, ο οποίος

αργότερα δικάστηκε για τον ρόλο του στη Γενοκτονία. Ο Καθηγητής Τράβις επίσης

ανέφερε πιο πρόσφατες περιπτώσεις όπως η Γενοκτονία στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στη

Γενοκτονία στο Ιράκ και στο Σουδάν.

Επέδειξε το πώς οι βίαιοι εκτοπισµοί και µετακινήσεις πληθυσµών φέρνουν ως

αποτέλεσµα την εθνική δίωξη και αποτελούν µια πράξη Γενοκτονίας, που συνήθως

οδηγεί σε µια ευρεία κλίµακα εµφάνιση πρόωρων θανάτων εξαιτίας της πείνας,

αρρώστιας, έλλειψης στέγης και έκθεσης σε κινδύνους. Ο Καθηγητής Τράβις συζήτησε επίσης την απόκριση της ∆ιεθνούς Κοινότητας στις Γενοκτονίες των Χριστιανών

Ελλήνων, Ασσυρίων και Αρµενίων και στήριξε µε επιχειρήµατα το πώς αυτή η

στοχευµένη δίωξη και δια της βίας µετακίνηση αυτών των Χριστιανικών κοινοτήτων

απετέλεσαν Γενοκτονία σύµφωνα µε το Άρθρο ΙΙ του

Συµφώνου Γενοκτονίας. ∆είχνοντας µεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορική σκοπιά όλων αυτών των περιπτώσεων οι οποίες διερευνήθηκαν στην πορεία της οµιλίας, τα µέλη από το κοινό συµµετείχαν ενεργά στις Ερωτήσεις-Απαντήσεις που ακολούθησαν. Προέκυψε µια χρήσιµη καρποφόρα συζήτηση και για τα τρέχοντα συµβάντα στη Μέση Ανατολή και για το κατά πόσο αυτά αποτελούν ή όχι Γενοκτονία, καθώς και ποιες γενικές ενέργειες µπορεί να ληφθούν από τη ∆ιεθνή Κοινότητα ώστε να αντιµετωπιστούν και να καταπολεµηθούν τέτοιες τραγωδίες και εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας.

Ο Hannibal Travis είναι καθηγητής Νοµικής στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Φλόριντα στο τµήµα Νοµικής. ∆ιδάσκει και διεξάγει έρευνα στα πεδία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, πνευµατικής Ιδιοκτησίας, ∆ιεθνές και Συγκριτικό ∆ίκαιο και για τους νόµους που διέπουν το διαδίκτυο. Είναι ο συγγραφές του «Γενοκτονία στη Μέση Ανατολή- Η Οθωµανική Αυτοκρατορία, το Ιράκ και το Σουδάν, Η Ασσυριακή Γενοκτονία: Πολιτιστικές και Πολιτικές Κληρονοµιές» και «Για την Αρχική Κατανόηση του Εγκλήµατος της Γενοκτονίας».


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *