Members of the board

George Mavropoulos

Founder and President

James Ascot

Executive Board

Maria Ioannidou – Davis

Executive Board

John E. Davis

Executive Board

Anastasia Spiridis – Skoupas

Executive Board

Pierre

Executive Board

Advisory Board

Stavros Basseas
Anastasia Giannakidou
Cathy Hareas
Alexandros Kastrinakis
Dimitris Kourkouvis
Dimitris Molohidis
Alexandros Kastrinakis
Vasilios Mechanetsidis
Stavros Stavridis
Gus Tsilfidis